Regulamin płatności online § 1

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”), dostępny pod adresem internetowym www.poradnia.diesmei.pl, określa warunki świadczenia usług przez Poradnię Psychologiczną Psycho Clinic Dies Mei spółka cywilna prowadzoną przez Magdalenę Stajudę i Krzysztofa Stajudę, wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (dalej jako „Usługodawca” lub „Klinika”) na rzecz osób fizycznych za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym www.poradnia.diesmei.pl.
 2. Usługodawca za pomocą Strony świadczy usługi umożliwiające Pacjentom dokonywanie rezerwacji telefonicznych lub przez formularz kontaktowy wizyt w placówkach stacjonarnych (dalej „Wizyt”) oraz zakup medycznych konsultacji prowadzonych przez lekarzy oraz specjalistów Usługodawcy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (dalej „E-wizyt”).
 3. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
 4. Pacjentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta lub zamierza skorzystać z usług Serwisu (dalej jako „Pacjent’’).
 5. Dopuszcza się korzystanie z Wizyt i E-Wizyt przez osoby niepełnoletnie oraz inne osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, za wyraźną zgodą ich opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Zgoda powinna być wyrażona osobiście lub stwierdzona pismem. W przypadku, gdy zgoda nie jest wyrażona osobiście, pracownik Kliniki jest uprawniony do żądania w każdym czasie, przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy świadczenia Wizyt i E-Wizyt, w przypadku braku takiej zgody. Zgoda, o której mowa powyżej, powinna być złożona osobiście lub dostarczona w formie pisemnej lub doręczona drogą komunikacji elektronicznej najpóźniej przed rozpoczęciem Wizyty/E-Wizyty.
 6. Zawartość Strony, w szczególności teksty i znaki graficzne, stanowi własność Usługodawcy i podlega ochronie prawnej.

§ 2 Definicje

 1.  Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach strony www.poradnia.diesmei.pl, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Usługodawca – w tym przypadku Psycho Clinic Dies Mei spółka cywilna.
 3. Pacjent – każdy podmiot dokonujący rezerwacji wizyt lub w imieniu, którego dokonywana jest rezerwacja za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie  www.poradnia.diesmei.pl lub rezerwacji telefonicznej pod numerem +48 786 086 556.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Strony.
 5. Strona internetowa (Strona) – wszystkie informacje, oferty zamieszczone przez Usługodawcę pod adresem internetowym www.poradnia.diesmei.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Strony), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Kontaktowego lub rezerwacji telefonicznej pod numerem +48 786 086 556 i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi lub Usług z Usługodawcą.
 9. Formularz kontaktowy – formularz dostępny na stronie www.poradnia.diesmei.pl, umożliwiający dokonanie rezerwacji wizyty
 10. Umowa (Wizyta, E-wizyta) – umowa o świadczenie usługi psychologicznej (zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem strony www.poradnia.diesmei.pl . Przez Umowę rozumie się też – stosowanie do cech Produktu (usługi) – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt ze Usługodawcą

 1. Adres: Psycho Clinic Dies Mei spółka cywilna, ul. Warszawska 6, 95-200 Pabianice, NIP spółki cywilnej: 731 20 77 660
 2. Adres do korespondencji: Dies Mei Magdalena Stajuda, ul. 20 Stycznia 53/19, 95-200 Pabianice.
 3. Adres e-mail Usługodawcy: mstajuda@diesmei.pl
 4. Numer telefonu Usługodawcy: +48 786 086 556.
 5. Numer fax Usługodawcy brak.
 6. Numer rachunku bankowego Usługodawcy: 66 1140 2004 0000 3402 8278 9190
 7. Klient może porozumiewać się ze Usługodawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 8. Klient może porozumieć się telefonicznie z Usługodawcą w godzinach 10.00-21.00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty od 10:00 – 18:00

§ 4 Wymagania techniczne

 1. E-wizyty udzielane są z wykorzystaniem tradycyjnego połączenia audio w przypadku telefonicznych konsultacji medycznych, a w sytuacjach awaryjnych również komunikatorów wideo.
 2. Pacjent powinien być podłączony do sieci Internet, chyba że wykorzystuje jedynie telefon komórkowy w celu wykonania telefonicznej E-wizyty.
 3. Pacjent w celu uruchomienia E-wizyty powinien zalogować się do swojego konta komunikatora wideo w wybranym przez siebie terminie, wykorzystać oprogramowanie wskazane w ustępie 2 niniejszego paragrafu oraz upewnić się czy urządzenie spełnia określone wymogi.
 4. Pacjent w celu odbycia E-wizyty może wykorzystać komputer. Urządzenie to musi być wyposażone w sprawnie działający mikrofon oraz kamerę (w przypadku wideo konsultacji medycznych). Przed wizytą należy wyrazić zgodę na uruchomienie mikrofonu oraz kamery.

§ 5 Informacje ogólne

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Pacjenta z Strony internetowej.
 2. Pacjent zobowiązuje się w trakcie Wizyty lub E-wizyty do podawania danych i składania oświadczeń zgodnych z prawdą. Usługodawca oraz jego personel medyczny nie ponosi odpowiedzialności za skutki będące następstwem podania przez Pacjenta nieprawdziwych danych lub składania nieprawdziwych oświadczeń.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, za pośrednictwem których Pacjent łączy się z siecią Internet w celu korzystania z E-wizyty.
 4. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi na najwyższym poziom. W przypadku wystąpienia ewentualnych problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Strony, niezależnych od Usługodawcy, których skutkiem może być ewentualna kolizja zarezerwowanego terminu Wizyty lub wykupionej E-wizyty z terminem wybranym w tym samym czasie przez innego Pacjenta, Usługodawca zastrzega sobie możliwość zapewnienia Pacjentowi możliwie najbardziej dogodnego terminu zamiennego dla wybranej usługi. Pacjent ma prawo nie zaakceptować innego terminu zaproponowanego przez Usługodawcę, a tym samym może zrezygnować z usługi, otrzymując zwrot kosztów poniesionych bezpośrednio w związku z zarezerwowaniem wizyty, do której nie dojdzie.
 5. Ceny podane na Stronie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 6 Rezerwacja i Zakup Wizyty

 1.  Pacjent ma możliwość dokonania rezerwacji Wizyty odbywającej się stacjonarnie w Poradni bez opłacenia Wizyty z góry lub opłacenia Wizyty z góry zgodnie z cennikiem umieszczonym na Stronie internetowej www.poradnia.diesmei.pl:
  a. telefonicznie pod numerem telefonu +48 786 086 556 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-21:00 oraz w sobotę w godzinach 10:00-18:00 poprzez podanie imienia i nazwiska, identyfikatora Pacjenta (numeru PESEL), adresu (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, kod pocztowy, numer lokalu) oraz numeru telefonu. W przypadku rezerwacji Wizyty dla osoby małoletniej lub nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, należy podać także dane opiekuna/przedstawiciela ustawowego. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do dokonania rezerwacji lub zakupu i wystawienia recepty.
 2. W ciągu 24 godzin Pacjent może dokonać maksymalnie do dwóch rezerwacji Wizyty.
 3. Rezerwacja lub zakup Wizyty odbywa się poprzez wybór lekarza, miejsca wizyty (placówki stacjonarnej), daty i godziny wizyty oraz planowanego czasu jej trwania.
 4. W przypadku, gdy rezerwacja Wizyty odbywa się za pośrednictwem Formularza Kontaktowego lub telefonicznie bez jej opłacenia z góry.
 5. W przypadku dokonywania zakupu Wizyty telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, Usługodawca przesyła na wskazany przez Pacjenta w trakcie zakupu adres e-mail lub numer telefonu link do dokonania płatności za zakupioną Wizytę. Płatność dokonywana jest przez Pacjenta za pośrednictwem serwisu płatności Tpay (Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań) lub za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek bankowy Usługodawcy w terminie wskazanym przez Usługodawcę wraz z przesłanym linkiem do dokonania płatności. W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie Wizyta zostanie anulowana.
 6. Po skutecznym dokonaniu rezerwacji Wizyty Pacjent otrzymuje wiadomość e-mail na podany w trakcie rezerwacji adres poczty elektronicznej (e-mail). W przypadku skutecznego zakupu Wizyty Pacjent otrzymuje na podany przez siebie w trakcie zakupu adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail potwierdzającą zakup Wizyty.
 7. Pacjent ma możliwość odwołania Wizyty telefonicznie pod numerem telefonu i w czasie wskazanym w ust. 1 pkt a powyżej, z zastrzeżeniem § 7 poniżej.
 8. Rezerwacja E-wizyty wymaga uiszczenia opłaty z gór. Ustęp 1 – 7 stosuje się odpowiednio.

§ 7 Odwołanie lub zmiana terminu Wizyty lub E-wizyty

 1. Pacjent ma prawo odwołania zakupionej Wizyty i E-wizyty najpóźniej na 24 godziny przed terminem jej wykonania, telefonicznie pod numerem telefonu +48 786 086 556 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-21:00 oraz w sobotę i niedzielę w godzinach 10:00 -18:00 poprzez podanie identyfikatora Pacjenta (numeru PESEL) oraz imienia i nazwiska Specjalisty oraz daty i godziny odwoływanej wizyty. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do odwołania rezerwacji Wizyty lub E-wizyty. Wyjątek stanowi psychoterapia, gdzie warunki odwoływania Wizyty/E-wizyty są ustalane indywidualnie z psychoterapeutą.
 2. W przypadku odwołania przez Pacjenta Wizyty lub E-wizyty w czasie krótszym niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem, opłata uiszczona wcześniej za świadczenie nie będzie zwracana. Brak zwrotu środków spowodowany jest koniecznością poniesienia przez Klinikę kosztów należytego przygotowania wizyty Pacjenta, tj. kosztów zaangażowania właściwego personelu, infrastruktury Poradni, w tym przygotowania pomieszczenia/zapewnienia połączenia on-line, sprzętu, materiałów terapeutycznych oraz brakiem możliwości zastąpienia Wizyty/E-Wizyty Pacjenta inną Wizytą/E-Wizytą.
 3. W przypadku nie, pojawienia się Pacjenta na Wizytę lub na E-wizytę w zarezerwowanym czasie i nieodwołania tej Wizyty lub E-wizyty w terminie 24 h przed wizytą – uiszczona przy zakupie płatność za Wizytę lub E-wizytę nie będzie zwracana. Ustęp 2 zd. 2 znajduje zastosowanie.
 4. Kwota uiszczona za Wizytę lub E-wizytę zakupioną lub zarezerwowaną w czasie krótszym niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem nie będzie zwracana w razie jej odwołania w tym czasie. Ustęp 2 zd. 2 znajduje zastosowanie.
 5. Pacjent może dokonywać modyfikacji zakupionej Wizyty lub E-wizyty poprzez zmianę terminu jej realizacji – najpóźniej na 24 godziny przed terminem jej wykonaniem. Zmiana odbywa się przez wysłanie przez Pacjenta wiadomości e-mail: mstajuda@diesmei.pl z informacją o planowanym nowym terminie Wizyty lub E-wizyty. Zmiana terminu Wizyty lub E-wizyty w czasie krótszym niż 24 godziny przed planowanym jej rozpoczęciem wiąże się koniecznością ponownej opłaty za rezerwację nowego terminu. Ustęp 2 zd. 2 znajduje zastosowanie.
 6. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Wizyty lub E-wizyty Pacjent otrzymuje potwierdzenie dokonanej czynności w postaci komunikatu (wiadomość e-mail lub SMS) przesłanego na podany przez siebie adres poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego.
 7. W przypadku odwołania przez Pacjenta Wizyty lub E-wizyty w czasie dłuższym niż 24 godziny przed jej planowanym rozpoczęciem oraz w przypadku odwołania Wizyty lub E-wizyty przez lekarza lub Usługodawcę – następuje zwrot całości uiszczonego wynagrodzenia w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty za Wizytę lub E-wizytę, tj. za pomocą serwisu Tpay lub przelewem na podany przez Pacjenta numer konta bankowego. Usługodawca dokonuje zwrotu środków Pacjentowi w terminie 14 dni od momentu wysłania wniosku o zwrot zapłaconej kwoty za Wizytę lub E-wizytę. W przypadku zwrotu należności Pacjent może zostać obciążony kosztami prowizji i opłat, które obciążyły Serwis w związku z tą Wizytą lub E-Wizytą przez Tpay (zgodnie z regulaminem usługi) lub bank w przypadku przelewu zagranicznego (zgodnie z opłatami nałożonymi przez bank).

§ 8 Reklamacje

 1. W przypadku świadczenia usług w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem bądź przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego, Pacjentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna być złożona pisemnie na adres: Psycho Clinic Dies Mei spółka cywilna, ul. Warszawska 6, 95-200 Pabianice; adres do korespondencji Dies Mei Magdalena Stajuda, ul. 20 Stycznia 53/19, 95-200 Pabianice
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Pacjenta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od daty ich otrzymania.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem elektronicznym www.poradnia.diesmei.pl w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Pacjenci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie Strony. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.
 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 5. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz świadczonych usług medycznych Strony będą starały się w pierwszej kolejności rozstrzygać w drodze negocjacji, a w razie ich bezskuteczności spory podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
Skip to content