Diagnoza :

  • CFT 1-R (4-9 lat)

Test pozwala ocenić potencjał intelektualny dziecka. Umożliwia wykrywanie osób o niższym, jak i ponadprzeciętnym poziomie umysłowym. Wyniki CFT 1-R dają podstawę do prognozowania osiągnięć szkolnych, wobec czego test może być przydatny zarówno przy ocenie gotowości do szkoły, jak i przy diagnozie mającej na celu ustalenie przyczyn, dla których dziecko nie radzi sobie w nauce.

  • CFT 20 -R (9- 59)

Służy do pomiaru inteligencji ogólnej rozumianej jako inteligencja płynna. Jest to zdolność umysłowa, która jest wyznacznikiem ogólnych, potencjalnych możliwości intelektualnych człowieka, przy założeniu, że będzie on się rozwijał w optymalnych warunkach wewnętrznych (motywacyjnych) oraz zewnętrznych (środowiskowych). Zadania wymagają rozumowania indukcyjnego na materiale geometrycznym. Test  CFT 20-R może być więc użyteczny wszędzie tam, gdzie ocena tej zdolności jest ważna z punktu widzenia prognozowania dalszych osiągnięć jednostki.

  • Bateria PU 1 LITE(10 -12 lat)

Bateria przeznaczona jest do diagnozy funkcji poznawczych istotnie zaangażowanych w naukę szkolną. Narzędzie składa się z zestawu 10 testów podzielonych na trzy główne obszary diagnostyczne: uwaga, pamięć robocza, funkcje wykonawcze. Narzędzie to daje precyzyjny obraz struktury poszczególnych sprawności poznawczych kluczowych dla nauki szkolnej, istotnych w procedurze diagnozowania specyficznych zaburzeń uczenia (w szczególności dyskalkulii).

Terapia dzieci i młodzieży:

  • Stymulacja rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego
  • Wyrównywanie deficytów rozwojowych
  • Dążenie do poprawy jakości życia
  • Eliminacja zachowań niepożądanych

Zajęcia prowadzone są za pomocą obserwacji, wywiadu oraz rozmowy psychologicznej.  Należy pamiętać, że terapia prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości danej osoby.

Podczas pracy z dziećmi i młodzieżą bez deficytów rozwojowych wykorzystywane są metody i techniki terapii poznawczo-behawioralnej, u której podłoża leży przekonanie, że myśli, emocje i zachowania człowieka wzajemnie na siebie wpływają, tworząc wzorce zachowań, które nie zawsze są właściwe.

Natomiast u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi  terapia oparta jest o metody i techniki terapii behawioralnej, która oparta jest na modelu uczenia się, który zakłada, że uczymy się poprzez konsekwencje naszych działań – nagroda, brak nagrody, kara i poprzez modelowanie – obserwacja cudzych działań, naśladowanie.

Skontaktuj się z nami

    Skip to content